Chương trình đào tạo nội bộ của LEOC

PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC(DÀNH CHO DU HỌC SINH – NGƯỜI NƯỚC NGOÀI)

Tận dụng nhà bếp và phòng họp tại trụ sở để tiến hành đào tạo các chương trình


Nhà bếp tại trụ sở

Đào tạo tại phòng họp lớn ở trụ sở

Đào tạo tại phòng họp lớn ở trụ sở

Tiệc sau khi đào tạo